Skvelý eshop pre riešenie vašich požiadaviek  info@xaurum.sk
Nakupujte rýchlo cez telefón  0948224484   (Po-So: 08:00 - 17:00)
close

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.xaurum.sk

Ďalej ako „Predávajúci“:

Názov spoločnosti: Xaurum, s.r.o. 
Sídlo spoločnosti: J. Francisciho 1731/29, 05401, Levoča

Zastúpená konateľom: Mgr. Marek Bednár
Štát: Slovenská republika 
IČO: 46607536 
DIČ: 2023504824

IČ DPH: SK2023504824

Bankové údaje: IBAN: SK38 7500 0000 0040 1703 9604

Telefón: +421 (0)948 224484

E-mail: info@xaurum.sk

 

1) Registrácia

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Xaurum, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy www.xaurum.sk.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@xaurum.sk.

Objednávku je možné uskutočniť i bez nutnosti registrovať sa, teda môžete tovar zakúpiť v „Metóde prihlásenia“ a vybrať „Prihlásiť sa ako hosť“.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť - stornovať pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedovaním tovaru, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s vyskladnením a expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého produktu, aj v potvrdení objednávky, je uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazená skladová dostupnosť tovaru a jej varianty (napríklad skladom, skladom do 24 hod, skladom u dodávateľa, info v obchode a pod.). Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Stornovať objednávku bezplatne sa dá, ak ešte nevznikli žiadne náklady so zabezpečením vybavovania vašej objednávky. V opačnom prípade bude storno objednávky spoplatnené. Potvrdenie storna objednávky vám bude doručené elektronickou poštou.

 

3) Druhy dopravy

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne len po telefonickej dohode a za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať.

Tovar doručovaný kuriérskymi službami

Aktuálne ceny dopravy s popisom si môžete prezrieť na uvedenom linku.

Došiel vám tovar poškodený?

V prípade, že vám došiel tovar poškodený, prezrite si aktuálny postup – dôležité!!! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

4) Záručná doba

Originálny daňový doklad pre právne účely vám dôjde vždy so zásielkou (z operatívnych dôvodov si vyhradzujeme právo zaslať faktúru aj elektronickou alebo pozemnou poštou). Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade – napríklad dátum dodania, dátum zdaniteľného plnenia a pod. Záručná doba je taktiež uvedená pri každom výrobku v detaile tovaru.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom, teda 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, alebo pokiaľ si kupujúci nepriplatil za rozšírenie záruky nad rámec zákonnej záručnej doby.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho bezodkladne telefonicky a následne vytlačí a vyplní Formulár na odstúpenie od zmluvy a zašle elektronicky alebo doporučenou poštou. Peniaze nie je možné vrátiť v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy aj samotný tovar musia byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Spravidla je Formulár na odstúpenie od zmluvy doručený skôr ako tovar.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. V prípade, že sa už bude jednať o ťažko predateľný tovar, môže predávajúci úplne odmietnuť plnenie kupujúcemu a zašle mu tovar späť.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (vyskladňovacie náklady, náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

a) na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 

b) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 

c) uzatvorených medzi predávajúcim a firemnými zákazníkmi (fyzickou osobou – živnostníkom alebo právnickou osobou), ktorí tovar zakúpili za zvýhodnených podmienok.

 

7) Vrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete vracať, zašlite vami zvoleným prepravcom na adresu sídla spoločnosti uvedenú v hlavičke, ak nebolo dohodnuté inak.

Ako zásielku pripraviť?

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie, návodov, záručného listu a pod.) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku – je to neakceptovateľná forma vrátenia. Odporúčame vám tovar poistiť. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o náklady uvedené v bode 6. Uvedené neplatí pri reklamácii.

 

8) Platobné metódy

Všetky spôsoby úhrady resp. platobné metódy, možno vybrať pred ukončením realizácie objednávky. Aktuálne spôsoby platby za tovar s popisom si môžete prezrieť na uvedenom linku.

 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie a samotná transakcia (heslá, mená, operácia, číslo karty atď.) sa šifrujú a prebiehajú na serveroch banky; predávajúci k nim teda nemá žiaden prístup. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru). Služba je realizovaná cez ČSOB banku a ich platobný modul GP WebPay (Pay Muzo).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je nefunkčný alebo sa v priebehu zákonnej záručnej doby pokazil, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť najprv nahlásené cez elektronickú formu Reklamačného formuláru alebo cez papierovú formu Reklamačného formuláru ihneď po zistení poruchy. Dĺžka záruky je uvedená v bode 4.

Ako postupovať?

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Pri veľkej bielej technike spravidla spotrebič nemusíte nikam zasielať. Servisný technik sa po dohodnutí termínu vyzdvihnutia s vami spotrebič pokúsi opraviť na mieste; pri náročnejších opravách ho demontuje a odvezie do servisného strediska. Vám ko zákazníkovi neznikajú vám žiadne dodatočné náklady.

V prípade ostatných (menších) spotrebičov je potrebné zaslať ich na adresu uvedenú v hlavičke, prípadne môžeme zabezpečiť vyzdvihnutie kuriérom. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.

Zásielka pripravená na expedíciu kuriérom alebo vyzdvihnutie servisným technikom musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie, návody a pod.). K tovaru priložte doklad o kúpe (kópiu faktúry), záručný list a popis chyby prípadne chybového hlásenia . Vždy prosím použite baliaci papier, kartón, baliacu fóliu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu. Odporúčame vám tovar poistiť.

Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený, bude vrátená kúpna cena alebo jej alikvotná časť (zľava z tovaru), alebo bude reklamácia zamietnutá. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní elektronickou poštou prípadne formou SMS. Pri následnom dodaní opraveného alebo vymeneného tovaru budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

 

12) Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@xaurum.sk.

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Strebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

13) Vyhlásenie o cookies

Aby sme čo najviac zlepšili funkčnosť webovej stránky, jej rýchlosť, a tým vám spríjemnili prehliadanie, používame cookies. Na začiatku podľa zákona vyžadujeme súhlas o akceptovaní cookies, nakoľko ich funkčnosť je v našom elektronickom obchode aktivovaná.

 

14) Spracovanie osobných údajov

(1) Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: Xaurum, s.r.o., sídlo spoločnosti: J. Francisciho 1731/29, 05401, Levoča, IČO: 46607536, zapísaná v Obchodný register okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 29687/V. Kontakt na Prevádzkovateľa: info@xaurum.sk.
(2) Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.
(3) Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
(4) Pri členstve X-klube spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) a b) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril s členstvom X-klube svoj súhlas a zároveň medzi predávajúcim a sprostredkovateľom vznikol záväzkový vzťah, na základe ktorého sa predávajúci zaviazal poskytovať spotrebiteľovi ako členovi X-klubu výhody a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tohto záväzkového vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do ukončenia členstva v X-klube na základe rozhodnutia predávajúceho, alebo spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
(5) V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, registrácie do X-klubu, alebo na hlavnej stránke, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám. V prípade, že si spotrebiteľ vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu troch rokov v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
(7) V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky svoj súhlas s doručením dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislým hodnotiacim spoločnostiam a to zaškrtnutím príslušného políčka pri nezávislej hodnotiacej spoločnosti , ktorú si spotrebiteľ vyberie, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas s doručením dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislým hodnotiacim spoločnostiam. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: e-mailová adresa, obsah objednávky. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu 10 dní od vybavenia objednávky v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
(8) Spotrebiteľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: info@xaurum.sk.
(9) Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok, ZOOU a Nariadenia.
(10) Predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: SDS, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885; Direct Parcel Dsitribution SK, s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35 834 498; portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382); portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894); portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559).
(11) V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
(12) V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
(13) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme výlučne so spoločnosťami COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.
(14) Naša spoločnosť využíva funkciu "Remarketing" od spoločností Google, Criteo a Facebook, ktorá zaznamenáva aktivitu zákazníka vrámci stránky www.xaurum.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem elektronického identifikátora a informácií o navštívených stránkach na www.xaurum.sk. Informácie o aktivitách zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosti Google, Criteo a Facebook ich načítavajú pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google, Facebook, Criteo alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine) alebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) alebo Digital Advertising Alliance (DAA). Môžete taktiež zakázať používanie sóborov "cookies" tretích strán v nastavení Vášho prehliadača.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš www.xaurum.sk

 

Obchodné podmienky sú platné od 25.05. 2018 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.